En compliment dels Articles 5 i 6 establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que, en introduir les seves dades personals en aquesta pàgina web quedaran incorporats en un fitxer propietat de 234 PLATA DE LLEI amb la finalitat de prestar els serveis sol•licitats. Les dades obtingudes són les pertinents per a la finalitat per la qual s'han recollit i compleixen amb la normativa vigent de protecció de dades garantint les mesures de seguretat i confidencialitat en el tractament de les mateixes. Aquestes dades podran ser utilitzades per enviar-li informació dels nostres productes i serveis. L'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades davant:

Responsable del Fitxer:
Nom: Mercancía la Bella del Lugar SL
Direcció de l'oficina d'Accés: C/ Gran de Gracia, 40
CP: 08012
Població: Barcelona
Província: Barcelona
CIF: B64116296
Mail: contacte@234plata.com

A més, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l'informa que: www.234plata.com és una pàgina web que té com a objectiu establir un canal d'informació, comunicació i serveis entre 234 PLATA DE LLEI i els seus clients i empleats a través d'Internet.

CLAUSULA INFORMATIVA PER AL CORREU ELECTRÒNIC
En cas de rebre el seu currículum vitae, les dades que en el mateix es continguin passaran a formar part d'un fitxer del que és responsable 234 PLATA DE LLEI i que té com a finalitat possibilitar els processos de selecció de personal de l’entitat. Excepte oposició expressa i per escrit per la seva part, com a titular de les dades, accepta i consenteix que aquests puguin ser cedides, per a la mateixa fi que estableix la present clàusula, a altres entitats amb les quals es mantingui algun tipus d'acord o relació. En qualsevol cas, com a titular de les dades facilitades, respondrà de la veracitat de les mateixes, així com dels danys i perjudicis que es poguessin derivar o anessin ocasionats per facilitar dades falses, incompletes, errònies, inexactes, o no actualitzades, reservant-se el titular del fitxer, el dret a excloure dels fitxers registrats, a tot titular de dades que no compleixin els criteris de qualitat establerts en LOPD, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Aquest missatge i els seus documents adjunts són confidencials i només destinats a la persona o entitat pel qual hagi sigut enviada. Aquest correu pot contenir material confidencial i patentat per a l’ús exclusiu del destinatari. Qualsevol còpia o distribució per altres no autoritzats està estrictament prohibit. Si vostè no és el destinatari, si us plau posis en contacte amb el remitent i esborri totes les còpies.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’ESPAI WEB DE 234 PLATA DE LLEI
1-) AVÍS I INFORMACIÓ LEGAL
El present Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina Web propietat de 234 PLATA DE LLEI amb domicili social C/ Gran de Gracia, 40, 08012, Barcelona, Barcelona amb CIF B64116296  i que l’entitat posa a la disposició dels usuaris d'Internet. La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d'ara endavant, "Usuari") i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix que l'Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la Web, ja que el contingut de la Web pot sofrir modificacions.

2-) OBJECTE
La present Web, propietat de 234 PLATA DE LLEI, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.
L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix. En aquest sentit, 234 PLATA DE LLEI es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web.

3-) CONDICIONS D’ACCÉS DE LA WEB
3.1-) Caràcter d’utilització de la web
La Web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre 234 PLATA DE LLEI i els seus clients o interessats a través d'Internet, no obstant això, a través de la pàgina Web no se sol•liciten ni recullen dades de caràcter personal.
3.2-) Informació veraç
L'usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4-) ÚS DE LA PÀGINA WEB
L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que 234 PLATA DE LLEI posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals.
A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes Il•lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari). Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa 234 PLATA DE LLEI pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina Web i d'aquesta política de privacitat. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la Web.
4.1-) Ús del codi font
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina Web estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5-) CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB
Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició de l'Usuari per 234 PLATA DE LLEI com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera 234 PLATA DE LLEI posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats. L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic. L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. No obstant això, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6-) LINKS
La Web “www.234plata.com” podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet. La pàgina Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7-) PROTECCIÓ DE DADES
A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, 234 PLATA DE LLEI informa a l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercitar, d'acord amb l'establert en aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a 234 PLATA DE LLEI amb domicili en Carrer C/ Gran de Gracia, 40, 08012 Barcelona, Barcelona aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat. 234 PLATA DE LLEI pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l'empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu Currículum vitae, atorga el seu consentiment a 234 PLATA DE LLEI per rebre comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l'empresa. Si no desitja rebre qualsevol d'aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8-) COOKIES
234 PLATA DE LLEI pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines Web. Les cookies que utilitza 234 PLATA DE LLEI en la Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'Usuari. Aquestes cookies, s'utilitzen per 234 PLATA DE LLEI amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s'utilitzen a l'efecte d'elaboració d'estadístiques de 234 PLATA DE LLEI per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el Lloc Web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.

9-) PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina Web són propietat de 234 PLATA DE LLEI o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la pàgina Web atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius. Així mateix, els Continguts són propietat intel•lectual de 234 PLATA DE LLEI o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present Web.

10-) PUBLICITAT
A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. 234 PLATA DE LLEI no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11-) RESPONSABILITAT
L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que 234 PLATA DE LLEI pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.
11.1-) Responsabilitat en l’accés al portal
234 PLATA DE LLEI no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
11.2-) Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts
L'accés a la Web no implica l'obligació per part de 234 PLATA DE LLEI de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. 234 PLATA DE LLEI no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.
11.3-) Responsabilitat dels enllaços o links
El servei d'accés a la pàgina Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, 234 PLATA DE LLEI no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12-) LEGISLACIÓ APLICABLE
La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina Web, l'Usuari i 234 PLATA DE LLEI acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre. A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.